Reglement Nationaal Studenten Dansweekend 2022

Opgesteld door de NSDW Commissie van Dance Fever uit Nijmegen.*

Artikel 1: Recht tot deelname

 1. Deelname aan NSDW-evenementen is alleen mogelijk als je lid bent van een studentendansvereniging of als je lid was van een studentendansvereniging op 1 september 2021 of erna.
 2. Er kunnen maximaal 300 deelnemers meedoen met het NSDW 2022, waarbij er een first come first serve beleid wordt gevoerd.

Artikel 2: Verlies recht tot deelname

 1. Als je niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 1, verlies je het recht tot deelname.
 2. Wanneer de deelnemende vereniging de deelnemersbijdrage van haar deelnemers  niet heeft betaald voor de gecommuniceerde deadline van 14 maart 2022, behoudt de commissie zich het recht om deelname te weigeren.
 3. Wanneer een deelnemer zeer goede redenen heeft om een uitzondering op de regels in dit Artikel aan te vragen, kan dat via nsdweekend@sdvndancefever.nl

Artikel 3: Afgelasten evenement

 1. Het NSDW zal worden afgelast wanneer er minder dan vijftien (15) teams of teams uit minder dan vijf (5) studentendansverenigingen zich hebben ingeschreven op 28 februari 2022.

Artikel 4: Inschrijving

 1. Iedere deelnemer moet zich inschrijven via het inschrijfformulier, welke te vinden is op de website van het NSDW: www.nsdweekend.nl.
 2. De inschrijvingen openen op 1 februari 2022 en sluiten op 28 februari 2022.
 3. Na inschrijving staat een team op de voorlopige deelnemerslijst.
 4. Bij de inschrijving moet van iedere deelnemer de naam en het mailadres worden aangeleverd. Bovendien moet er worden aangegeven welke studentendansvereniging de deelnemer vertegenwoordigd. Indien de deelnemer zich ook inschrijft voor de wedstrijd, moet ook per team aangegeven worden wie de teamcaptain is en op welk niveau en in welke stijl er wordt gedanst.

Artikel 5: Deelnemersbijdrage

 1. Iedere deelnemer moet een deelnemersbijdrage betalen. Hiervoor ontvangt die een betaalverzoek van de penningmeester van de deelnemende vereniging.
 2. Wanneer van iedere deelnemer in het team de betaling uiterlijk 14 maart 2022 is ontvangen door de commissie, is het team officieel ingeschreven voor het NSDW.
 3. Na inschrijving kan een team/deelnemer zich kosteloos uitschrijven tot uiterlijk 7 maart 2022. Wanneer een team/deelnemer zich later afmeldt, zullen de deelnemerskosten in rekening worden gebracht.
 4. De deelnemersbijdrage is €30 voor een niet-danser ticket. Een niet-danser heeft recht om in het publiek te zitten tijdens de wedstrijd en deel te nemen aan alle andere onderdelen van het weekend. Deze deelnemers moeten zich ook inschrijven via het inschrijfformulier.
 5. De deelnemersbijdrage is €35,- wanneer een deelnemer in één team danst, €40,- wanneer een deelnemer in twee teams danst en €45,- wanneer een deelnemer in drie of vier teams meedanst.
 6. Toeschouwers betalen €7,50 in de voorverkoop en €10,- aan de deur.

Artikel 6: Wedstrijdindeling

 1. De wedstrijd wordt onderverdeeld in vier tot zes categorieën: Beginner, Intermediate, Advanced, Demo, Solo en Duet, waarbij de eerste vier bedoeld zijn voor teams zoals beschreven in Artikel 7.1 en de laatste twee worden toegelaten op basis van Artikel 6.2.
 2. Duetten en solisten mogen alleen meedoen aan de wedstrijd wanneer de planning dit toelaat. De commissie zal hierin een zorgvuldige afweging maken. 
 3. Er mogen maximaal 10 teams meedoen per team categorie.
 4. De volgorde van de wedstrijd wordt bepaald door de commissie.
 5. De volgorde van de teams wordt bepaald door de commissie en wordt uiterlijk twee dagen van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 7: Wedstrijddeelname

 1. Een team moet bestaan uit minimaal 5 en maximaal 30 deelnemers.
 2. Ieder team mag meedoen in maximaal één categorie.
 3. Als individuele deelnemer mag je in meerdere teams dansen (ook in dezelfde categorie). Echter moet ieder team van elkaar verschillen voor op zijn minst 50% van de deelnemers. Bijvoorbeeld, wanneer er twee teams van 8 deelnemers zijn, mogen deze teams in maximaal 4 deelnemers overlappen.
 4. Een individuele deelnemer mag in maximaal 4 dansen deelnemen.
 5. Wanneer een deelnemer in verschillende teamcategorieën deelneemt, mag het niveau van deze categorie maximaal één niveau verschillen. Een deelnemer mag bijvoorbeeld dansen in Beginner en Intermediate, maar niet in Beginner en Advanced.
 6. Een individuele deelnemer mag slechts in een van de twee categorieën Solo en Duet meedoen.

Artikel 8: Wedstrijduitslag

 1. De uitslag van de wedstrijd wordt op dezelfde dag bekend gemaakt.
 2. Per categorie zal er een winnaar worden gekozen. De gekozen winnaars dragen de titel “Winner Nationaal Studenten Dansweekend, Categorie X 2022”.

Artikel 9: Overige wedstrijdelementen

 1. Een dans voor een team moet tussen de 1.5 en 3 minuten lang zijn. Een dans in de categorie demo mag maximaal 4 minuten duren.
 2. Indien de categorieën Solo en Duet mogelijk zijn, mag een solo maximaal 1 minuut en een duet maximaal 1.5 minuut duren.
 3. Er mogen attributen worden gebruikt tijdens een optreden, maar deze moeten zelf en snel door het team worden opgeruimd.
 4. Muziek moet van tevoren aan de commissie worden gestuurd via mail, waarbij het muziekbestand de naam van het team moet hebben. We raden aan om een kopie van de muziek mee te nemen op een USB-stick, mocht er onverwacht iets mis gaan. Zet ook je teamnaam op de USB-stick. 
 5. De beschikbare ruimte op het podium is 12 meter breed en 6 meter diep.
 1. Deelnemers moeten zich uiterlijk één uur voor aanvang van de wedstrijd melden bij de wedstrijdleiding op de dag van de wedstrijd (9 april).
 2. Wanneer een deelnemer zeer goede redenen heeft om een uitzondering op deze regels aan te vragen, kan dat via nsdweekend@sdvndancefever.nl

Artikel 10: Schadevergoeding

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan eigendommen en diefstal gedurende het evenement.

Artikel 11: Verstandhouding deelnemers en organisatie

 1. Deelnemers moeten elkaar met respect behandelen. Hetzelfde respect moet gelden van en naar de jury, commissie en alle andere betrokkenen bij het evenement. 
 2. Een deelnemer die zich direct of indirect ongepast gedraagt, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement.

Artikel 12: Privacy

 1. Door deel te nemen aan het evenement, geef je de organisatie toestemming om gemaakte foto’s te plaatsen op social media voor promotionele doeleinden. Daarnaast ga je akkoord dat gemaakte foto’s ook in volgende jaren gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden, zoals de website van het NSDW.
 2. Wanneer je graag wil dat een foto wordt verwijderd van social media, kan je contact opnemen met de commissie via nsdweekend@sdvndancefever.nl

Artikel 13: COVID-19

 1. Het staat de commissie vrij om af te wijken van het wedstrijdreglement wanneer de situatie rondom COVID-19 dit vereist.
 2. Wanneer het NSDW 2022 niet op de hier beschreven manier kan doorgaan, staat het de commissie vrij om te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Een mogelijke gedeeltelijke terugbetaling van inschrijfkosten wordt dan door de commissie bepaald op basis van de kosten van het alternatieve NSDW 2022. Wanneer het NSDW 2022 volledig komt te vervallen en er geen alternatief wordt geboden, zal eenieder die zich had ingeschreven hun inschrijfkosten volledig teruggestort krijgen.

Artikel 14: Slotbepaling

 1. In het geval dat dit reglement niet dekkend is, dan zal de commissie bepalen wat de vervolgstappen zijn.

* Het staat de commissie vrij om van dit reglement af te wijken als de situatie dit vraagt.

Regulations Nationaal Studenten Dansweekend 2022

Created by the NSDW Committee from Dance Fever from Nijmegen.* 

Article 1: The right to participate

 1. Participation in NSDW-events is only allowed if you are a member of a student dance association or if you were a student dance association in September 2021 or thereafter.
 2. There is a maximum of 300 participants for NSDW 2022, with a first come first serve policy in effect.

Article 2: Losing the right to participate

 1. If you do not meet the conditions stated in Article 1, you lose the right to participate.
 2. If the participating association has not paid the contribution fee of her dancers before the communicated deadline of March 14, the committee has the right to deny them participation.
 3. When participants have good reason to ask for an exception to the rules in this Article, they can turn to nsdweekend@sdvndancefever.nl

Article 3: Cancellation competition

 1. The NSDW will be canceled, when fewer than fifteen (15) teams or teams from fewer than five (5) student dance associations have registered on February 28, 2022.

Article 4: Registration

 1. Each individual dancer must register via the registration form, which can be found on the website of the NSDW: www.nsdweekend.nl
 2. The registration will open on February 1 2022 and close on February 28 2022.
 3. After registration, a team is on the provisional list of participants.
 4. At registration, the name and email address of each team member must be provided. In addition, it must be indicated which city/university/institution the team represents, who the team captain is and at what level and style they want to participate. In addition, proof of registration must also be uploaded for each team member.

Article 5: Contribution fee

 1. Each team member must pay the contribution fee. For this they receive a payment request from the treasurer of the participating association.
 2. When the committee has received payment from every participant in the team, before the deadline on March 14 2022, the team is officially registered for the NSDW.
 3. After registration, a team/participant can deregister free of charge until March 7 2022 at the latest. If a team/participant deregisters later, the contribution fee will be charged.
 4. The contribution for a non-dancer ticket is €30. A non-dancer is allowed to watch the competition from the audience and participate in all other activities during the weekend. Non-dancers also have to register via the registration form.
 5. The contribution fee is €35 per participating team member for one dance, €40 for two dances and €45 for three or four dances.
 6. Spectators pay €7,50 in advance and €10,- at the door.

Article 6: Competition schedule

 1. The competition will be divided into four to six categories: Beginner, Intermediate, Advanced, Demo, Solo and Duet. The first four categories are meant for teams as described in Article 7.1 and the last two categories can be added based on Article 6.2
 2. Duets and solos will only be allowed to participate in the competition if planning permits it. The committee will make a balanced decision.
 3. A maximum of 10 teams can participate per team category.
 4. The order of the competition will be determined by the committee.
 5. The order of the teams will be determined by the committee and will be announced two days before the event at the latest.

Article 7: Participants

 1. A team must consist of a minimum of 5 and a maximum of 30 participants.
 2. Each team can only participate in one category.
 3. As an individual participant you can dance in multiple teams (also in the same category). However, each team must differ from each other for at least 50% of the participants. For example, when there are two teams of 8 participants, these teams may overlap in up to 4 participants.
 4. An individual participant may participate in a maximum of 4 dances.
 5. When a participant participates in different team categories, the level of these categories may differ by no more than one level. For example, a participant may dance in beginner and intermediate, but not in beginner and advanced.
 6. An individual participant is allowed to participate in one of the two solo and duet categories only.

Article 8: Competition results

 1. The results of the competition will be announced on the same day.
 2. A winner will be selected per category. The chosen winners bear the title “Winner Nationaal Studenten Dansweekend, Category X 2022”.

Article 9: Other competition components

 1. A dance for a team must be between 1.5 and 3 minutes long. A dance in the category demo is allowed to be 4 minutes long.
 2. If possible the maximum length of a duet is 1.5 minutes. and the maximum length of a solo is 1 minute.
 3. Stage props may be used during a performance, but these must be cleared away  quickly by the team itself.
 4. Music must be sent to the committee in advance by email, with the file having the name of the team. We recommend that you take a copy of the music with you on a USB stick, should something go wrong unexpectedly. Also put your team name on the USB stick.
 5. The available dance space on the podium is 14 meters wide and 7 meters long.
 6. Participants have to report to the committee 1 hour before the start of the competition (April 9) at the latest.  
 7. If a participant has very good reasons to request an exception to these rules, you can do so via nsdweekend@sdvndancefever.nl.

Article 10: Compensation of damages

 1. The organization is not liable for possible damage to property during the event.

Article 11: Relationship participants and organization

 1. Participants must treat each other with respect. The same respect must apply to and from the jury, committee and all other parties involved in the event. 
 2. A participant who acts inappropriately, directly or indirectly, can be excluded from further participation in the event.

Article 12: Privacy

 1. By participating in the event, you give the organization permission to post pictures of the event on social media for promotional purposes. In addition, you agree that photos taken may also be used for promotional purposes in subsequent years, such as the website of the NSDW.
 2. If you would like a photo to be removed from social media, you can contact the committee via nsdweekend@sdvndancefever.nl.

Article 13: COVID-19

 1. The committee is free to deflect from the competition regulations if this is required by the situation with COVID-19.
 2. When the NSDW 2022 cannot be pursued the way as mentioned above, the committee is free to search for alternative possibilities. A possible partial refund of the registration fees will be determined by the committee based on the costs of the alternative NSDW 2022. When the NSDW 2022 will cease to occur and no alternative will be presented, anyone who signed up will get a complete refund.

Article 14: Closing statement

 1. In the event that these regulations are not sufficient, the committee will determine which steps to undertake. 

* The committee is free to deflect from the regulation if the situation so requires.